• bg_history

  D Dance Thailand

  D Dance Thailand ก่อตั้งโดย ครู อู๋ เปรมจิต อำนรรฆมณี โดยเริ่มต้นจาก D Dance
  Troupe (1999) ซึ่งเป็นบริษัทที่รวบรวม Dancer มืออาชีพ และ Choreographer แถว
  หน้าของเมืองไทย ทำคอนเสิร์ตและออกแบบท่าเต้น ให้กับศิลปินตัวจริง มากที่สุด
  ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี และจากความเป็นมืออาชีพที่อยู่เบื้อง
  หลังความสำเร็จของศิลปินดาราในวงการมากมาย ครูอู๋ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของเด็ก
  ไทยที่มีความฝัน ความมุ่งมั่น ความกล้า ความคิด และความเป็นตัวของตัวเอง ทำให้
  เกิดเป็นการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของ D Dance School เพื่อให้เด็กไทยที่มีความรัก
  ในความเป็นศิลปินมีพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการเป็นศิลปินคุณภาพ
  บนพื้นฐานของความเป็นตัวจริง