Policy, Terms and Conditions Content


ขอบพระคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ D Dance Thailand (ต่อไปนี้ จะเรียกชื่อทั่วไปว่า “บริษัทเรา”) บริษัทเราขอให้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทเรา (ต่อไปนี้ จะเรียก “เว็บไซต์นี้”) เฉพาะการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และได้กำหนด “เงื่อนไขการใช้” ดังที่เขียนข้างล่างนี้ กรณีใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้อ่านข้อความข้างล่างนี้ หลังจากที่เข้าใจและยอมรับแล้ว จึงใช้

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

โปรดอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับโปรดยุติการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของเรา

ทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อความ รูปกราฟิก การออกแบบ และอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นของบริษัทเรา ห้ามใช้ข้อมูลเหล่านี้ (ทำซ้ำ, ดัดแปลง, อัพโหลด, ปิดประกาศ, ส่ง, แจกจ่าย, ออกใบอนุญาต, ขาย ฯลฯ) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเรา หากฝ่าฝืนบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว

การใช้บริการ

1. ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า

1.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด (“เนื้อหา”) ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1.2 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

1.3 ท่านต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้รวมทั้งท่านต้องไม่ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อบริษัทหรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซงหรือรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

1.4 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ นโยบาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง

2. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่บริษัทได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นการรายงานข่าวในฐานะสื่อสารมวลชน ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของบริษัท ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และเนื้อหาแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และบริษัทไม่สามารถดูแลควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่านบริการได้ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการโดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทไม่รับรองว่าบริการต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการอื่นใดจะ

(ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา

(ข) ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของท่าน

(ค) มีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป

(ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ

(จ) ไม่หยุดชะงัก

(ฉ) ไม่ล่าช้า

(ช) เรื่องอื่นใด ท่านต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น

การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของบริษัท ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น